Persbericht

Alliantie Dans veilig

Om grensoverschrijdend gedrag in de danssector beter tegen te gaan zal door de verschillende partijen in de dans intensiever moeten worden samengewerkt. Daartoe is de Alliantie Dans veilig opgericht. Meer dan 10 organisaties uit de danssector hebben zich inmiddels aangesloten bij deze alliantie. Het doel is een gecoördineerde aanpak om de danssector sociaal veiliger te maken.

Aanleiding voor de oprichting van de Alliantie is het rapport Schaduwdansen van het onderzoeksbureau Verinorm. Het rapport maakt melding van 39 procent van de dansers die te maken hebben met (een vorm van) grensoverschrijdend gedrag. De Alliantie vormt een vervolg op de projectgroep die in samenwerking met de ministeries van VWS en OCW is opgezet met een aantal sportkoepels en dansorganisaties. De Alliantie voor veilig dans gaat aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het rapport.

Lodewijk Klootwijk, namens de Alliantie Dans veilig: ‘het rapport schetst een verontrustend beeld waarvoor niemand zijn ogen meer kan en moet willen sluiten. De getuigenissen van al die dansers die zich onveilig hebben gevoeld zijn meer dan zorgwekkend. Aan hen, en aan iedereen die de dans een warm hart toedraagt, zijn wij het als dansalliantie verplicht om de bevindingen uit het rapport serieus te nemen en de aanbevelingen voortvarend op te pakken. Nu komt het erop aan. En dat gaan we dan ook doen’.

Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport:’ De slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag uit het rapport durfden naar voren te stappen en hebben de moed gehad om hun verhaal te doen. Zij verdienen erkenning, waardering en zij verdienen onze steun. Naast steun moet er blijvend aandacht zijn voor het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, in onze samenleving, dus ook in de dans. Het rapport is duidelijk: een veilige danssector, ongeacht of je vrijwillig en recreatief danst, of op hoog niveau of professioneel, kan alleen ontstaan met een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak. Daarom is het goed dat het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) een voortrekkersrol vervult in samenwerking met Dansondernemers Nederland, Dansbelang, NADB, LKCA, de Kunstenbond en NOC*NSF om de vele organisaties binnen de danswereld samen te brengen. Dat is goed. Dat is nodig. Voor de dans’.

Het rapport Schaduwdansen is te vinden op: www.dansveilig.nl/rapport/

Ben je een organisatie in de dans die zich wil aansluiten bij de Alliantie Dans veilig? Of heb je te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag in de dans en wil je hierover praten? Kijk dan op: www.dansveilig.nl

Voor vragen van de pers:
Lodewijk Klootwijk – Woordvoerder Alliantie Dans Veilig

pers@dansveilig.nl
0619616624

Voor informatie over dansalliantie kunt u kijken op www.dansveilig.nl